Spotkanie rodziców z prokuratorem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Baran   
czwartek, 21 marca 2013 20:40

W dniu 21 marca 2013 r. podczas wywiadówki miało miejsce spotkanie rodziców naszych uczniów z zastępcą prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie p. Jaromirem Rybczakiem. Podczas swojego wykładu, skierowanego do rodziców, prelegent przybliżył zebranym kwestie prawne, związane z odpowiedzialnością karną osób nieletnich i przytaczane informacje poparł przykładami, z którymi zetknął się podczas swojej pracy jako prokurator.

Jego wystąpienie dotyczyło m. in.:

przestępstw popełnianych najczęściej przez nieletnich i młodocianych:

1.przeciwko życiu i zdrowiu oraz niektórych przestępstw przeciwko działalności instytucji publicznych:
- spowodowanie uszczerbku na zdrowiu,
- udział w bójce lub pobiciu,
- znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej albo czynna napaść na funkcjonariusza publicznego (np. policjanta),
- fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa powszechnego (np. o podłożeniu ładunku wybuchowego w szpitalu, szkole),
- stalking i groźby karalne

2.  przestępstw przeciwko mieniu:
- kradzież,
- kradzież z włamaniem,
- rozbój, w tym zbrodnia rozboju z użyciem noża albo innego niebezpiecznego przedmiotu,
- uszkodzenie mienia,
- zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia,
- umyślne i nieumyślne paserstwo,
- w ostatnich latach również oszustwa (zwłaszcza komputerowe przy wykorzystaniu portalu allegro) oraz inne przestępstwa komputerowe.

3. przestępstw narkotykowych   produkcja, uprawa, posiadanie, obrót i udzielanie narkotyków (najczęściej marihuana, amfetamina i tabletki ecstasy),

4. przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:
- spowodowanie wypadku komunikacyjnego,
- prowadzenie pojazdu (w tym roweru) w stanie nietrzeźwości.

W swojej wypowiedzi przybliżył słuchaczom znaczenie 2 ważnych terminów:

W pierwszej kolejności należy odróżnić pojęcia małoletniego i nieletniego. Nie są to synonimy. Małoletni to pojęcie cywilnoprawne i oznacza osobę (z pewnym wyjątkiem), która ukończyła 18 rok życia. Wiąże się z tym nabycie pełnej zdolności do czynności prawnych na gruncie prawa cywilnego. Omawiane pojęcie występuje też w prawie karnym, ale jako element definiujący pokrzywdzonego danym typem przestępstwa (np. rozpijanie małoletniego, udzielanie małoletniemu narkotyków itp.).

Natomiast nieletni to pojęcie prawa karnego określające, do którego momentu sprawca czynu definiowanego w prawie karnym jako przestępstwo, uznawany jest za osobę niezdatną z powodu wieku do ponoszenia za swój czyn odpowiedzialności na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych. Zaznaczyć należy, iż nieletni nie popełnia przestępstwa tylko czyn karalny (jest to czyn odpowiadający w swej istocie przestępstwu, ale popełniony przez osobę, której z uwagi na wiek nie można przypisać winy).

Gdy czynu takiego:
1. dopuszcza się osoba, która nie ukończyła 13 lat  sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; Pojęcie demoralizacji jest w uproszczeniu pojęciem szerszym od pojęcia czynu karalnego (przejawami demoralizacji mogą być zachowania nie będące czynami karalnymi np. używanie alkoholu lub narkotyków, przebywanie w złym towarzystwie, ucieczki z domu, wagary itp.)

2. dopuszcza się między 13 a 17 rokiem życia  co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, jednakże nieletni, który ukończył lat 15 i dopuścił się niektórych najpoważniejszych przestępstw (zabójstwo, gwałt zbiorowy, rozbój) może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.
Postępowanie w sprawach nieletnich należy do sądu rodzinnego. Sąd rodzinny wobec nieletnich stosuje środki wychowawcze lub poprawcze, zaś sąd karny wymierza karę. Skazując nieletniego za popełnienie przestępstwa (w sytuacji powyżej opisanej) sąd nie może wymierzyć kary przekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia, a może także zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Ponadto prokurator  mówił o pracy sądów rodzinnych. Zebrani dowiedzieli się, iż wobec nieletniego sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia,
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego,
5) zastosować nadzór kuratora,
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,
9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Na zakończenie swojego wystąpienia  przypomniał, iż zasadą w polskim prawie karnym jest to, że wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu (w uproszczeniu osoba, która popełniła przestępstwo przed ukończeniem 21 roku życia), sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

Rodzice po wysłuchaniu wykładu udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Pozostaje życzyć sobie, aby w dalszym ciągu młodzież naszego LO i jej rodzice o podobnych tematach dowiadywali się jedynie podczas takich zorganizowanych spotkań a nie było to ich przykrym osobistym doświadczeniem.

Opracowała na podstawie dokumentacji prelegenta J. Baran.

 

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj520
mod_vvisit_counterWczoraj533
mod_vvisit_counterW tym tygodniu520
mod_vvisit_counterW ubiegłym tygodniu3780
mod_vvisit_counterW tym miesiącu15965
mod_vvisit_counterW poprzednim miesiącu18805
mod_vvisit_counterRazem867855

Online: 10
Twój IP: 18.207.254.88
,
Maj 25, 2020