Wydarzenia

Apel szkolny

Termin: 13 grudnia 2017 @

Zajęcia na strzelnicy

Termin: 28 listopada 2017 @

Ankieta dla uczniów klas III gimnazjum

Termin: 11 grudnia 2017 @

UWAGA!

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
od  roku szkolnego 2017/2018 nastąpi stopniowe wygaszanie gimnazjów.

W związku z powyższym od roku szkolnego 2017/2018 rekrutacja do Gimnazjum Dwujęzycznego nie odbywa się.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2015 zostało powołane Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Małopolskim. Gimnazjum rozpoczęło działalność w roku szkolnym 2015/2016 i znajduje się w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2. Wraz z Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym od 1 września 2015 szkoły stanowią Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim.

Gimnazjum Dwujęzyczne prowadzi nabór do jednej klasy pierwszej z wiodącym językiem angielskim (liczba miejsc 24). Przedmioty nauczane dwujęzycznie to biologia, informatyka i muzyka.

Na czym polega nauczanie w szkole dwujęzycznej?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła dwujęzyczna to szkoła, w której nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. Wyjątek stanowi tu język polski oraz część historii dotycząca historii polski oraz część geografii dotycząca geografii Polski. Zgodnie z przepisami dwujęzycznie nauczane muszą być co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę. O drugim przedmiocie nauczanym dwujęzycznie decyduje indywidualnie każda szkoła.

Najpopularniejszym językiem w klasach dwujęzycznych, zwłaszcza w gimnazjach, jest język angielski. Ramowy plan nauczania gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi przewiduje dodatkowo 190 godzin języka w cyklu kształcenia, czyli średnio o 2 godziny tygodniowo więcej niż w klasie ogólnej. Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego.

Nauczanie dwujęzyczne realizuje nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego.

Co daje nauczanie dwujęzyczne?

Głównym celem nauczania języka obcego w gimnazjum jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest komunikacja, poprawność językowa, choć odgrywa ważną rolę, jest drugorzędna. W nauczaniu dwujęzycznym rozwój  komunikacji jest wzmocniony przez:

 • Rozwijanie inteligencji językowej (uczeń lepiej orientuje się w zagadnieniach obu języków: obcego i ojczystego).
 • Zapewnienie naturalnego kontekstu dla swobodnego używania języka obcego (język obcy jest narzędziem do przekazywania wiedzy i środkiem do osiągnięcia celu).

Dodatkowo nauczanie dwujęzyczne:

 • wspomaga wszechstronny rozwój,
 • rozwija inteligencję ogólną,
 • usprawnia przyswajanie wiedzy z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – materiał nauczany jest w dwóch językach, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętaniu,
 • kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Rekrutacja do szkół dwujęzycznych

W procesie rekrutacji do szkół dwujęzycznych nie obowiązuje zasada rejonizacji. Szkoły prowadzące nauczanie dwujęzyczne ustalają indywidualnie zasady rekrutacji. Jednym z ważnych elementów jest przeprowadzanie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w szkołach dwujęzycznych jest to test predyspozycji językowych. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badane są:

 • pamięć,
 • rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań "rozsypanego" tekstu),
 • rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym),
 • wyobraźnia i domysł językowy,
 • selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),
 • rozumowanie przez analogię,
 • dedukcja językowa (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach).


Podstawa prawna nauczania dwujęzycznego w Polsce.

Podstawę prawną istnienia oddziałów i szkół dwujęzycznych stanowi ustawa o systemie oświaty i odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

 1. Art.3 pkt 2b, art. 3 pkt 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowiący o możliwości tworzenia szkół dwujęzycznych i szkół z oddziałami dwujęzycznymi;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz.17), zgodnie z którym wprowadzono obowiązek nauczania języka obcego od 1 klasy szkoły podstawowej;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.